ملاقات با تیم صفر تا صد آی تی

دکتر علی پاک نیتمدیر عامل
مهندس زهرا سیفبرنامه نویس وب (فرانت اند)
مهندس میلاد قربانیبرنامه نویس وب (بک اند)
مهندس سیما مجدکارشناس سئو
مهندس سیده فاطمه مقیمیکارشناس سئو
مهندس رضا بیاتی کارشناس گرافیک